PGS.TS.BS. Lê Đình Khánh Lịch khám
- Chiều thứ sáu