Nội dung thực hành khám chữa bệnh đa khoa

Nội dung thực hành khám chữa bệnh đa khoa tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

https://drive.google.com/file/d/1BBRAqugIjkggljfG1LI4PtwZKutvvlID/view?usp=sharing