Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1mIWMVVptYnFjI8tYwKhpNOBQoZ8Q-A8y/view?usp=sharing