Thông báo mời chào giá trang thiết bị

Thông báo mời chào giá một số trang thiết bị: