Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chính

1. Tên Phòng:      PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

2. Số điện thoại: 0234.3847146        Email: phong.tchc@bv.huemed-univ.edu.vn

3. Ban Lãnh đạo phòng:

     - TS. Phan Đình Tuấn Dũng: Trưởng phòng

     - ThS. Nguyễn Ninh Giang: Phó Trưởng phòng

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1 Sơ lược quá trình phát triển của đơn vị:

Phòng Tổ chức – Hành chính được đổi tên theo Quyết định số 919/QĐ-ĐHYD, ngày 05/05/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế dựa trên sát nhập Tổ Hành chính thuộc Phòng Hành chính Quản trị và Phòng Tổ chức nhân sự.

4.2 Tình hình nhân lực hiện nay:

- Tổng số 10 cán bộ

          + Sau ĐH: 02

          + ĐH: 03

          + Khác: 05

4.3 Các bộ phận: Dựa vào chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Tổ chức – Hành chính được chia gồm 3 tổ chức năng.

5. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác tổ chức nhân sự, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác hành chính – văn thư của Bệnh viện, với những chức năng và nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức bộ máy, kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực để trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhân sự, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định và theo sự phân cấp của Trường.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện Trường.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, quản lý công tác thi đua, khen thưởng theo quy định hiện hành. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua. Chủ trì phối hợp với các bộ phận chức năng lập hồ sơ xét duyệt khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với viên chức và người lao động, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện Trường để đề xuất với Giám đốc Bệnh viện xem xét, giải quyết.

- Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu, quản lý hệ thống các văn bản đi và đến, bảo quản, lưu trữ hồ sơ của bệnh viện theo đúng quy định; đảm bảo công tác hành chính và hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

-  Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các hội nghị, hội thảo trong toàn viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện; điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung; tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

6. Thành tích nổi bật

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Nhiều cá nhân được tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, Đại học Huế....

7. Phương hướng phát triển

Xây dựng phòng theo tiêu chuẩn hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Ứng dụng công nghệ mới phục vụ hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của ngành và xã hội.

- Tiến đến thực hiện quản lý hoạt động tự động hóa, quản lý nhân sự và văn bản qua phần mềm.