1 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen XXIV. Vi sinh 67,200
2 An thần bệnh nhân khi chụp hình ở khoa chẩn đoán hình ảnh Gây mê hồi sức
3 An thần bệnh nhân nhổ răng Gây mê hồi sức
4 An thần bệnh nhân nội soi đường mật Gây mê hồi sức
5 An thần bệnh nhân nội soi đường tiêu hóa Gây mê hồi sức
6 An thần bệnh nhân nội soi khí phế quản Gây mê hồi sức
7 An thần bệnh nhân phải nắn xương Gây mê hồi sức
8 An thần cho bệnh nhân nằm ở hồi sức Gây mê hồi sức
9 An thần cho bệnh nhân nằm ở hồi tỉnh Gây mê hồi sức
10 An thần cho nội soi đường tiêu hóa Nhi Khoa
11 An thần nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân giảm tiểu cầu Gây mê hồi sức
12 An thần nội khí quản phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân hen phế quản Gây mê hồi sức
13 An thần nội soi buồng tử cung can thiệp Gây mê hồi sức
14 An thần nội soi buồng tử cung chẩn đoán Gây mê hồi sức
15 An thần nội soi buồng tử cung nạo buồng tử cung Gây mê hồi sức
16 An thần nội soi buồng tử cung sinh thiết buồng tử cung Gây mê hồi sức
17 An thần nội soi buồng tử cung, vòi trứng thông vòi trứng Gây mê hồi sức
18 An thần nội soi gắp dị vật đường thở Gây mê hồi sức
19 An thần nội soi niệu quản 2 bên 1 thì gắp sỏi niệu quản Gây mê hồi sức
20 An thần nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán sỏi niệu quản Gây mê hồi sức